Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Één centrale cliëntenraad per 1 januari 2016

Sinds de fusie bestonden er 2 cliëntenraden verbonden aan onze organisatie, die van voormalig Fatima Zorg en voormalige Schreuderhuizen. Na overleg met de huidige raden is besloten om te komen tot één nieuwe centrale cliëntenraad per 1 januari 2016.

30.09.2015

De nieuwe centrale cliëntenraad bestaat uit twee deelraden: een deelraad cliënten en een deelraad cliëntvertegenwoordigers. Beide deelraden hebben tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Elver in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Deelraad cliënten
De deelraad cliënten blijft voorlopig bestaan uit de huidige deelraad cliënten van voormalig Fatima Zorg en de bewonersraad van de voormalige Schreuderhuizen.

Deelraad cliëntvertegenwoordigers
De deelraad cliëntvertegenwoordigers wordt opnieuw samengesteld. Alle verwanten en vertegenwoordigers van cliënten van Elver ontvangen een brief waarin ze worden uitgenodigd om lid te worden van de nieuwe deelraad. Onder verwant of vertegenwoordiger verstaan we iedere persoon die een duurzame relatie heeft met een cliënt.
Voorwaarde:
- Leden van de deelraad cliëntvertegenwoordigers mogen niet werkzaam zijn bij of voor Elver en mogen geen bestuursfunctie bekleden bij een familievereniging of een vereniging waarvan verwanten of wettelijk vertegenwoordigers lid kunnen zijn. Deze voorwaarde is opgenomen omdat het belang van familieleden nu eenmaal op gespannen voet kan staan met het gemeenschappelijke belang van cliënten en iedere mogelijke belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

Verwanten of wettelijk vertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn kunnen hun reactie voorzien van een korte motivatie tot uiterlijk vrijdag 23 oktober mailen aan msiebers@elver.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ton Oolthuis, bestuurssecretaris.