Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Eigen bijdrage Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten.

Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage:

  • U woont in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een instelling voor gehandicapten.
  • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
  • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
  • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Voor meer informatie of de berekening van de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK: https://www.hetcak.nl.