Informatie over de Coronacrisis

bijgewerkt op 15 oktober

Bij Elver zorgen we voor kwetsbare mensen. Het is van groot belang dat de zorg en ondersteuning voor onze bewoners zo gewoon mogelijk doorgaat. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de door de overheid genomen maatregelen op de voet. Ook vertalen we deze naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen.

1,5 meter het voorlopige ‘normaal’

Een ingewikkeld vraagstuk binnen Elver blijft, nu we nog voor langere tijd te maken hebben en rekening moeten houden met Corona, de maatregelen en besmettingsrisico's, het op een veilige manier invulling van dagbesteding. Er wordt steeds maar weer benadrukt dat we voor lange tijd in een samenleving moeten leven waar we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden als we niet uit hetzelfde gezinsverband komen. Dat is voor iedereen lastig en voor mensen met een verstandelijke beperking meestal nog lastiger. Al die pijlen en regels die bepalen waar je moet lopen en wat je wel en niet mag maakt de samenleving complex en minder toegankelijk. Het past niet bij ‘het gewone leven’ dat je iemand die je ontmoet niet een hand kunt geven of anderszins kunt aanraken. En toch is dat de realiteit waar we nog langer mee moeten omgaan. Moeilijke omstandigheden waar we het beste van moeten maken voor de bewoners en voor elkaar.

Met het landelijk toenemen van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is duidelijk dat we in een tweede coronagolf terecht zijn gekomen. Maatregelen zijn aangescherpt en er zijn nieuwe maatregelen genomen. Het zet alle eerder gemaakte afspraken en werkwijzen weer op scherp.

Ondanks alles gebeuren er ook hele mooie dingen. We zien heel veel creatieve manieren ontstaan om toch contact te hebben. Ook zijn er mooie voorbeelden voor het invullen van de dag nu dagbesteding gesloten is. Neem gerust eens een kijkje op Elvervoorjou.

Is dagbesteding weer volledig geopend?

Het coronavirus is nog steeds onder ons en het kan nog wel enige tijd duren voordat zaken weer genormaliseerd kunnen worden. Dit geldt ook voor de dagbesteding. De dagbesteding wordt vanuit de woning georganiseerd voor de bewoners van Elver. Reden is dat hiermee het aantal sociale contacten beperkt blijft en daarmee het risico op besmetting. Dat betekent niet dat de dagbesteding altijd op de woning wordt gegeven. Veel groepen maken regelmatig gebruik van de ruimtes in onze dagbestedingslocaties.

In de afgelopen maanden is voor sommige bewoners de dagbesteding ook weer opgestart in min of meer de oude vorm. De dagbesteding voor de deelnemers die thuis wonen is eveneens gedeeltelijk weer opgestart.
Om voor de komende tijd de goede afweging te maken hoe we de dagbesteding inrichten en daarbij de balans vinden tussen zoveel mogelijk het ‘gewone leven’ en het beperken van de besmettingsrisico, is er een wegingskader opgesteld. In dit Wegingskader Dagbesteding is vastgelegd onder welke voorwaarden dagbesteding weer mogelijk is in de oude vorm, met deelnemers vanuit verschillende woningen.

De persoonlijk begeleiders van dagbesteding en/of wonen stemmen af wat mogelijk en wenselijk is betreffende de invulling van de dagbesteding. Daar waar er mogelijkheden worden gezien voor verruiming, wordt er met u als ouder, familielid of vertegenwoordiger contact opgenomen om deze te verkennen en tot oplossingen te komen. Daarbij mag helder zijn dat als het niet mogelijk is om te voldoen aan coronaregels er ook geen aanpassing mogelijk is. Dan blijft de dagbesteding georganiseerd vanuit de woning.

Is logeren weer mogelijk?

Vanaf 1 juli worden op een aantal locaties de logeeractiviteiten binnen Elver weer opgestart. Uiteraard doen we dat aan de hand van landelijke richtlijnen.

Hoe is het bezoek geregeld?

We werken nog steeds met de bezoekregeling die vanaf juli geldig is. Daaraan is toegevoegd op 13 oktober aangescherpte maatregel om niet meer dan drie personen bezoek te ontvangen per persoon, per dag, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van 'bloktijden'. 
Het blijft een uitdaging om bezoek voor iedereen veilig te organiseren. Aan de ene kant willen we voor de bewoners het contact met familie graag mogelijk maken. Aan de andere kant is daar het risico op besmettingen voor bewoners en medewerkers en het beperken daarvan. Een complex vraagstuk. Verwanten zijn persoonlijk geïnformeerd via de woongroepen over de voorwaarden en uitgangspunten die op dit moment van toepassing zijn. Leidend hierin zijn de algemene uitgangspunten van de overheid, het RIVM, eventuele regionale richtlijnen van de Veiligheidsregio en de GGD.

Wil jij Elver helpen?

Ook tijdens deze crisis willen we zo goed mogelijk voor onze bewoners zorgen. Tot nu toe redden we dat nog met onze eigen medewerkers. Maar we willen ook voorbereid zijn als we het met elkaar niet meer redden. Daarom doen we alvast een oproep.

Wil jij Elver op welke manier dan ook helpen tijdens de Coronacrisis? Stuur dan een mail naar sollicitatie@elver.nl onder vermelding van ‘Coronahulp’. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe gaat Elver om met een besmetting?

Net als op vele andere plaatsen heeft ook Elver te maken met nieuwe besmettingen. Direct is alles opnieuw in werking gezet om verspreiding te voorkomen. De ervaringen van begin dit jaar helpen ons hierbij.Zo worden, als er sprake is van een besmetting op een woning, alle andere bewoners en de betrokken medewerkers getest. Vanuit dat complete beeld kunnen we zo goed mogelijk maatregelen treffen die nodig zijn om de besmetting in te dammen. Uiteraard is het quarantaineteam betrokken en wordt direct betrokken familie geïnformeerd. Mocht het nodig zijn, dan worden de bewoners verplaatst en verzorgd in de speciaal daarvoor ingerichte eigen cohortafdeling in Nieuw-Wehl. 

Ter bescherming van de privacy verstrekken we geen persoonsgegevens van de besmette bewoner.

Welke voorbereidingen heeft Elver getroffen?

Elver heeft een eigen Coronateam. Zij vertalen de landelijke maatregelen naar maatregelen voor onze medewerkers, bewoners en andere betrokkenen. Daarnaast hebben we plekken ingericht waar eventueel bewoners die besmet zijn verzorgd kunnen worden. Mocht er een besmetting zijn, dan wordt per situatie in overleg met de begeleiding, Medische Dienst en verantwoordelijk manager beoordeeld waar de besmette bewoner verblijft. Soms kan dat in de eigen woning en soms wordt uitgeweken naar de daarvoor ingerichte quarantaineplekken.

Heeft Elver voldoende Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Persoonlijke Beschermingsmiddelen worden gebruikt in de verzorging van de (mogelijk) besmette bewoners en in de algemene dagelijkse verzorging. De voorraden zijn op peil. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen aanwezig om zowel bij besmetting als preventief veilig te kunnen werken.

Persoonlijke boodschap

“Ik realiseer me goed hoe ingrijpend en zwaar de tijd waarin we nu leven voor een ieder is. We leven met elkaar in een zeer onzekere tijd met veel ongerustheid. Het leven van alledag is ingrijpend veranderd voor lange tijd. De medewerkers van Elver zetten zich enorm in om de bewoners goed te begeleiden. Dat zij onder deze moeilijke omstandigheden, ook voor hun persoonlijk, zich met veel creativiteit en flexibiliteit inzetten voor bewoners en collega’s is fantastisch.

Samen doen we wat nodig is. We hopen op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het Gewone Leven”.

Irma Harmelink
bestuurder

We zijn ons ervan bewust dat dit voor iedereen een onzekere tijd is. Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, werken we deze pagina steeds bij. Op veel algemene vragen kunt u antwoorden vinden op de website van het RIVM.