ANBI

ANBI

Elver is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is van belang als u een financiële gift wilt doen aan Elver. Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van Elver.

Beleidsplan ANBI

Elver heeft een beleidsplan ANBI waarin staat weergegeven welke werkzaamheden Elver verricht, de manier waarop zij geld wil verwerven, hoe het beheer van middelen plaats zal vinden en hoe de middelen worden besteed. Lees hier het Beleidsplan ANBI.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening. Salariëring van overige medewerkers vindt plaat conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Jaardocumentatie

Ons jaarverslag vindt u hieronder.
Jaarrekening 2019 Stichting Elver definitief w g

Contactgegevens

Postadres: Postbus 3, 7030 AA Nieuw Wehl
Bezoekadres: Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw Wehl
telefoon (0314) 69 69 11
contact@elver.nl
www.elver.nl
Rabobank
IBAN NL20 RABO 0157 2046 85 (rekeninghouder: Stichting Elver)
KvK nummer 59649518
RSIN nummer 8535 88 041